1. Knowledge Base
  2. Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn từng bước để sử dụng nền tảng RSI của Interprefy với tư cách là người dẫn chương trình, diễn giả hoặc người tham dự.