Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn từng bước để sử dụng nền tảng RSI của Interprefy với tư cách là người dẫn chương trình, diễn giả hoặc người tham dự.