คู่มือผู้ใช้

คำแนะนำทีละขั้นตอนในการใช้แพลตฟอร์ม RSI ของ Interprefy ในฐานะโฮสต์ ผู้พูด หรือผู้เข้าร่วม