Hướng dẫn sử dụng ứng dụng máy tính Interprefy dành cho Windows

Hướng dẫn từng bước để sử dụng ứng dụng máy tính Interprefy dành cho Windows trong sự kiện của bạn.

1. Cài đặt ứng dụng Interprefy

Tải xuống và cài đặt ứng dụng máy tính Interprefy:

2. Tham gia cuộc họp hoặc sự kiện

  • Mở sự kiện hoặc cuộc họp của bạn
  • Mở ứng dụng máy tính Interprefy và nhập mã thông báo cho sự kiện của bạn, nhấp vào «kết nối».


3. Chọn ngôn ngữ của bạn

Nhấp vào «chọn» và nhấp vào ngôn ngữ bạn ưu tiên để nghe phiên dịch.

Xin lưu ý:

Ứng dụng máy tính Interprefy sẽ tự động tắt tiếng loa ban đầu khi ngôn ngữ phiên dịch được chọn và khi phiên dịch viên đang nói.

4. Khi phiên hoàn được hoàn thành,

nhấp vào «ngắt kết nối» để ngắt kết nối khỏi sự kiện.